Na základe uznesenia vlády SR č. 54/2010 bude dňa 30.6.2010 ukončená aktualizácia webového obsahu !
skoč      
Logo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Dnes je Piatok, 04.09.2015
Štátna stavebná správa a územné plánovanie > Legislatíva

532/2002 - Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Vyhľadávanie


| | 1 prístupov na stránku